Pages

LAZAROPOLE DEL OD KONZERVIRANIOT-RESTAVRIRAN FRESKOZIVOPIS VO CRKVATA Sv. GjORGjIJA LAZAROPOLE

ДЕЛ ОД КОНЗЕРВИРАНИОТ-РЕСТАВРИРАН ФРЕСКОЖИВОПИС ВО ЦРКВАТА Св. ЃОРЃИЈА ВО ЛАЗАРОПОЛЕФотографиит се снимени 03.X.2008 година.
____________________________________________________________________

Извадок од книгата "КОДИКА на црквата "Св. Ѓоргија" од селото Лазарополе" "...Црковниот одбор на 19.X.2006 година му испрати писмо на директорот на Националниот конзерваторски центар за заштита на културното наследство во Скопје, во кое, меѓу другото, му напиша "... црквата Св. Ѓорѓија од Лазарополе е изградена со ктиторство на македонскиот преродбеник Ѓурчин Кокале и сите селани во почетокот на XIX век. Почнала да се гради во 1832 година. Се градела 6 години, а потоа била живописувана уште три години од познатиот Зограф Дичо... По Втората светска војна, поради негрижа на власта, а со тоа и на селаните, на одредени места прокиснувала. Од капавиците на одредени места е оштетен живописот. Тој е шалтиран, или, како што велат ликовните работници, добил рак. Единствено што може да стори Црковниот одбор против ова заболување беше да го препокрие големото кубе со бакарен лим. Тоа и го сторивме, се разбира со Ваша дозвола. Бараме помомош за стручна реконструкција на живописот. Средства имаме (иако не се доволно), но се доволно барем за почеток... Молиме и бараме Вашата установа да испрати екипа што ќе го разгледа храмот, ќе ја констатира состојбата на живописот и иконостасот и врз база на стручна констатација и наоди ќе направи проект за конзервација и реставрација на живописот од црквата во населеното место во Лазарополе". Националниот конзерваторски центар тоа и го стори. Двапати испрати своја екипа (конзерватор, хемичар, историчар на уметноста, фотограф), која направи предлог-пресметка за конзерваторски-реставраторски работи, врз база на која е направен Договор потпишан од директорот на Националниот конзерваторски центар и од претседателот на Црковниот одбор на црквата "Свети Ѓорѓија" од Лазарополе. Тоа е сторено на 15.XI.2006 година во Скопје. Веднаш потоа е уплатена и аконтација за изведување на работите. Целата 2007 година... работата е пролонгирана. ... Таква екипа, овој пат од одбран високо стручен кадар, селската црква ја посети на 01.III.2008 година во присуство на членот на Црковниот одбор Душан Пашоски. Нивното последно мислење е дека постои голема можност за чистење на шалитрата од живописот и дека тоа ќе се направи веднаш по затоплувањето во селото, т.е. во јуни 2008 година. "

Д-р БЛАЖЕ СМИЛЕВСКИ, "КОДИКА НА ЦРКВАТА "Св. ЃОРЃИЈА" ОД СЕЛОТО ЛАЗАРОПОЛЕ", 2008 година., стр. 65-66.

______________________________________________________________

ЛИДИЈА РОБЕВА ЧУЧКОВСКА "ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД СЕВЕРНИОТ ЅИД ОД ЦРКВАТА Св. ЃОРЃИ, СЕЛО ЛАЗАРОПОЛЕ"

http://www.kalamus.com.mk/pdf_spisanija/012%20Spisanie%20%20Lide_02%20WEB.pdf

____________________________________________________________________