LAZAROPOLE. ЛАЗОРОСКА - МИЈАЧКА НЕВЕСТИНСКА НОСИЈА
1. КОШУЛА, "тонка" со "подвевци" (венчаница). Рокавите цели извезени со "синџати" и "кинат" вез.
2. ПРЕПАШКА, горен појас со "киски" - реси.
3. ПОЈАС, се носит под "препашката".
4. КИВЧЕНА БОВЧА, скутина, на обата краја богато украсена со "ал-киски" по која бовчата го добила името.
5. КЛАШНИК ГУВАЛЕСКИ, -долна облека од бела клашна. Преднците подплетени со вишна кадифе, извезени и опточени со срмени гајтани, ширити и бикме. Шарбите се "лоза", д‘лга по крајот опточени со "алосани"-црвени, "чисти"-вишни и "м‘рави"-сини гјатани. Над нив се извезени орнаменти "пулавки" кои и имат 31 на невестинскиот клашник.
6. МИНТАН, долна клашена облека со кадифе, срмен вез "лоза" и сребрени-позлатени копчиња.
7. НАЗОВЦИ, калчини, направени од црвена клашна а стопалата од бела. Наоколу по ивица опточени со "алосани" гајтани и срмено бикме.
8. ЕЛЕК, предниците "свитки"-чова, опточени со срмени кајтани и украсени со сребрени филигрански петлици.
9. ВРЗАНИЦИ, невестински чевли од разнобројна кожа "савтјан" - ишаран со з‘мба.
10. ЧОРАПИ, "алосани" исплетени од в‘лна.
11. ПЛЕТЕНИЦИ, украси за на коса.
12. ПАРТИ, гродник, направен од домашно платно и извезен со орнаментите: "петлиња", "мошаре" и "криваче".
13. СОКАЈ, горен дел, детал од невестинската носија шо се носит на‘глава под драпната-крпата. Направен од алова "свита"-чова и платно. Долниот дел је украсен со срмени ширити и китки.
14. КРС ОД СРЕБРО.
15. ИГЛА, со сребрен накит за на‘глава со 4 синџирчиња поткитени со трепетулки, настреде со позлатени "чапрасчиња".
16. ДРАПНА, бела платнена крпа за на‘глава. Околу по крајот опточена и извезена со "чиста оптока" - бишна оптока и коприна. Ја носит саде невестата.
17. ПАНЅИР, долен дел од сокај, направен од алова свита-чова украсен со срмени ширити, киски, реси, разнобојна монистра, жапки и стари пари. Специален невестински детал што се носи на плеќи.
18. КАЛЕМЌАРИ, в‘лнени шамии за на глава и за на појас.
19. НИЗАЛКА, накит за под појас со три реда синџири, долу поткитен - кован со стари сребрени пари.
20. ЧАПРАЗИ - ПАФТИ.
21. ШАМИЈА СВИЛЕНА СО КИСКИ, украс за под појас.
линк: http://www.soros.org.mk/konkurs/009/22.htm
Мијачката народна носија е застапена не само во мијачката етничка целост, туку таа е распространета и надвор од неа во други етнички предели и ги опфаќа овие населби: Смилево (Битолско), Папрадиште и Ореше (Велешко), Ехловец (Кичевско) и Крушево.Главна одлика на оваа носија е особено богатиот алов и "кинат" - ажуриран вез, кој главно е застапен на женската носија, и тоа претежно распореден на ракавите и предниците - "партите" од кошулата. Покрај тоа, уште се одликува со изобилство на реси распоредени речиси низ целата носија, како и со метален накит, кои на оваа облека & придаваат достоинствен и господарствен изглед. Носијата на Мијаците укажува за нивното болјарско (царско) потекло. Особено со такви богати украси на вез, накит и друго, се одликува невестинската носија. Белите клашнени облеки, украсени со црни гајтани, се главни одлики на машката мијачка носија. Ова е условено од климатските и стопанските услови во кои тие живееле (живеат) како сточари во планинските предели на планината Бистра, Стогово, Крчин и Кораб.

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post