За куќите на кат кај Мијаците, во трудот Мијаци, Горна Река и Мавровско Поле, Тома Смиљаниќ

За куќите на кат кај Мијаците, во трудот Мијаци, Горна Река и Мавровско Поле, Тома Смиљаниќ с.146 го кажува следново:
„...примитивната куќа сега е заменета со куќата на душеме (на кат). До вакви куќи дошле Мијаците кога се оддале на ѕидарскиот занает; можеби како ѕидари сами дошле до неа и понатаму ја пренесувале. За да подигнат куќа на кат тие не ѕидале ѕидови од сите страни, туку само од две или од три страни. Кровот некогаш бил покриван со слама, а денес со камени плочи. Подот во ‘куќата’ е од набиена земја и затоа таму се најдебели подниците (гредите). По другите одделенија подот е од шчица (штица). Денешната куќа кај Мијаците во приземјето има трем за затворање на стоката и клед за чување на најразлични потребштини, облека, мрс, овошје, зеленчук. Исто така, во кледот се копа и скривница, која е вешто прикриена. Кледот е многу мрачна просторија и таму младите ја поминувата својата прва брачна ноќ. Во тремот се наоѓа амбарот за чување на житото, а исто така, таму се и каците. Во ѕидовите се сретнуваат четвртасти вдлабнатини, камари.
Во тремот прозорците се мали и преку него се оди на спратот со помош на скали кои што се прицврстени. На горниот кат најголеми одделенија се ‘куќата’ и чардакот. Во ‘куќата’ има две врати, голема и мала, кои се свртени една спрема друга, обично на јужната и на северната страна. Малата врата служи за комшилук и за бегство кога ќе влезат арамии во куќата, и понекогаш е наместена повисоко на ѕидот, а големата врата, пак, претставува официјален влез вокуќата.
Пред големата врата се простира дворот, а од малата врата се оди или во мало дворче или директно на улица. Чардакот е најголемиот дел од куќата и служи за пречекување гости и за најразлични веселби. ‘Куќата’ служи за кујнски работи. Во дното, на средината, се наоѓа огништето, вдлабено и округло, порабено со роб“.

--------------------------------------------------------

Одредени информации за поземката во дебарско – реканската етнографска целина ни дава етнографот Тома Смиљаниќ,122 во неговата студија Мијаци, Горна Река и Мавровско Поле. Притоа, овој автор укажува и тоа дека во долните мијачки села овој тип на куќа бил поархаичен, а додека во горните села бил забележителен развојот на живеалиштето и во вертикален план. Овој тип на куќа тој го нарекува примитивна куќа: „...тоа се приземни куќи, изградени од плот и облепени со кал. Главна граѓа се гредите и делканите штици. Куќата е четвртаста и има голема и мала врата, една наспроти друга, обично во правец север – југ. Големата и малата врата ја делат куќата на два дела. Во едниот дел покрај ѕидот, во средината, се наоѓа огништето, а наоколу е просторот за седење и спиење. Тој дел се нарекува куќа. Другиот дел служи за чување на добитокот, каде што покрај ѕидот се наоѓаат јаслите.“ 123 

ВИДИ ЛИНК :

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post