ВРАЧУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „АНТЕВО ПЕРО“, ПОЕТСКИ ЧИТАЊА И ФОРМИРАЊЕ НА АКАДЕМИЈА АНТЕ ПОПОВСКИ

На 28 и 29 септември 2018 година, во Скопје и Лазарополе ќе се одржи Меѓународната културно-поетска манифестација „Анте Поповски – Антево перо“. Отворањето на дводневната манифестација востановена годинава во чест на творештвото на бардот на современата македонска поезија, академик Анте Поповски, ќе биде означено со поетско читање во спомен собата на поетот во Центарот за култура во општина Ѓорче Петров, со почеток во 19.00 часот. 
Со по една своја песна ќе се претстават 10-мина поети од земјата и странство кои творат на македонски јазик, а чии што стихозбирки се најдоа во пошироката конкуренција за наградата Антево перо“.
За истата вечер е предвидено официјалното претставување на наградената збирка „Кумова слама“ и врачување на наградата „Антево перо“ на лауреатот Славе Ѓорѓо Димоски, доделување на пригодни признанија на поетите придружници на наградениот автор Марина Мијаковска и Михајло Свидерски, како и благодарници на поетите (65) кои учествуваа на годинешниот конкурс за наградата „Антево перо“.
На 29 септември, манифестацијата ќе продолжи во хотелот Калин во родното селото на Поповски - Лазарополе, со формирање на Академија Анте Поповски. Еминентни творечки имиња од сферата на литературата и културата воопшто, почитувачи на творештвото на Поповски, како и негови долгогодишни соработници во својство на членови на Академијата (чиешто членство од година во година ќе се зголемува), на овој начин ќе водат грижа за натамошната физиономија и растеж на Манифестацијата.
Во Паркот на поезијата во Лазарополе пред бистите на писателите Анте Поповски, Симон Дракул (исто така роден во Лазарополе), како и на Кочо Рацин, ќе се одржи поетски рецитал, а напоредно со убавиот збор, непресушниот креативец Живко Поповски Цветин, ќе демонстрира пригодни сликарски техники и мајстории. 
Предвидена е и посета на богатата Библиотека во домот на Анте Поповски, кадешто во последните години од својот живот ги создаде монументалните дела „Света песна“ и „Две тишини“. За учесниците на манифестацијата ќе биде организирана и посета на Црквата „Свети Ѓорѓи“ во Лазарополе, еден од најпрепознатливите симболи на културата во Мијачијата, со преубав, редок и вреден иконостас, но и со доста богатата галерија на стари икони, која за жал беше пред неколку години беше осквернавена од сѐ уште непознати крадци.

НАПOМЕНА *текстoт вo целoст е превземен oд oфициaлнaтa ФБ стрaницa зa мaнифестaцијaтa*

ПOВРЗАНИ НАСЛOВИ OД БЛOГOТ ЗА ЛАЗАРOПOЛЕ - види линк


АНТЕ ПОПОВСКИ - поетот што нé учеше како се сака татковината


К О Н С Т А Т А Ц И Ј А од Иницијаторите - сопственици на куќи во с.Лазарополе за преставниците на одборот или месната заедница на с.Лазарополе

Констатација на Иницијаторите- сопственици на куќи во с. Лазарополе од одговорот на претседателот


  К О Н С Т А Т А Ц И Ј А 

од Иницијаторите - сопственици на куќи во с. Лазарополе
за преставниците на одборот или месната заедница на с. Лазарополе

Од одговорот на претседателот и другите членови на Месната Заедница во
с. Лазарополе (на Барањето од е-иницијаторите сопственици на куќи во с.Лазарополе), може да се констатира дека претседателот и другите членови имаат чуство на напад и критика од е-иницијаторите истовремено и голема разочараност од исполнувањето на обврските и инволвираноста на посетителите во с. Лазарополе.
Веднаш да повториме и напоменеме дека причината за Барањето НЕ беше со цел да Ве критикуваме или да се самокритикуваме. Причината беше и се уште е:
- да се дадат предлози/идеи,
- да се види мислењето на сопствениците,
- да се иницираат сите кои ги уживаат благодетите на селото и природата    
(како да ја зачуваме и истовремено како да се спречи тоа што ни пречи, како да бидеме поорганизирани помагајќи им на луѓето како ВАС (сегашни и идни) кои сте се нафатиле или ќе се нафатат на една секогаш благородна, неблагодарна истовремено и многу критикувана обврска.
- Што би требало да се направи?
- Како да се направи?
- Што би сакале да има? и како до тоа?!,
што впрочем сите предлози и коментари Ви беа писмено препорачано доставени и истите се поставени на блоговите и интернет страниците посветени за Лазарополе што, мораме да изразиме ЈАВНА БЛАГОДАРНОСТ и за луѓето кои преку интернет сите нас не поврзуваат. 
Најголемата намера впрочем беше и е да се инволвираат сите, доброволно, секој колку може, умствено и физички, поединечно, самоиницијативно и организирано.
Од информациите кои ги имаме Барањето беше прегледано и отворено само за еден ден повеќе од 800-тини пати и мора да заклучиме НЕ со намера на критика или задни намери кон Вас туку СО ВАС. Сите заедно, да се приклучиме, помогнеме, олесниме, допринесеме и помногубројни полесно да спречиме влијанија на идеи како на пр: викенд населби 2014 година и други опасности.
Со оглед на вашиот одговор појаснето е од Ваша страна дека во с. Лазарополе постои и месна заедница и здружение со жиро сметка.
1.    За да може сите да имаме увид најпрво електронски (а и на јавно место)  треба да се објави Статут (акт со кој се уредува дејноста, организационата поставеност и функционирањето на организацијата) на здружението, името на здружението, број на жиро сметката, депонент банка.
Согласно Сл.Весник бр.52 од 16.04.2010 година, Закон за здруженија и фондации член 11 (1) Работата на организацијата е јавна. (2) Јавноста на работењето на организацијата се остварува преку транспарентно објавување на статутите и другите акти на организацијата во согласност со статутот на организацијата;

2.    Објавување транспарентно на средства кои се собрани последните 3 години односно 2016, 2017 и 2018 година од самопридонес.

3.    После прегледот на статутот да се направат два состанока на две места (Лазарополе и Скопје) за зачленување во здружението, со име и презиме, број на лична карта, потпис, телефон за контакт и маил на секој член (за подобро и полесно информирање и комуницирање).
Здружението на членови води регистар на членови и евиденција на членовите на органите. Податоците се заштитени во согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации (член 20 од Сл.Весник 52 16.04.2010год.)

4.    За време на состаноците да се соберат предлози за Измена на Статут - доколку има предлози идеи и дополнувања, а не се внесени во статутот може да се донесат „Други акти“ со кои се уредуваат односите кои не се уредени со актот за основање или статутот како (правилник, одлука, деловник, програма и други акти) за Тарифник на надоместоци за работата на претседател, членови, благајник, чувар итн. во здружението, паричната обврска на сите членови и додавање на одлука за извршител;

5.    Извори на финансирање согласно (член 48 од сл.в.52), организациските средства за финансирање ги стекнуваат од членарина, основачки влогови, доброволни прилози, донации, подароци, (во пари, добра, имотни права), завештенија, легати, дејности со кои се стекнува добивка, кирии и закупнини, како и приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со закон и статутот.

6.    Финансиските средства на организациите се употребуваат за остварување на целите на организацијата определени со статутот и програмата. Работата во органите на организациите по правило е доброволна, а членовите на органите на организациите можат да примаат надоместок на патни и дневни трошоци, како и надоместок за вршење на работи во органите на организацијата во согласност со закон.

7.    Една од најважните работи може да се заклучи дека е потребно да во постоечкото здружение бројот на членовите во однос на бројот на сопственици на куки во с. Лазарополе да биде од 90 -100%. Со тоа би имало редовна наплата, би се зголемил финансискиот капитал на селото со кои што би се регулирале тековните фиксни трошоци на селото ѓубретарина, чувар, одржување на механизација-трактор, надоместоци на финансиски средства за органите (претседател и членови и др.) а останатиот дел од средствата за приоритетна намена согласно предлози на членовите на здружението според усвоена програма.

8.    Целиот овој процес треба да биде со највисок степен на транспареност  меѓусебно информирање користејќи ги современите електронски комуникации. Мисиме дека на тој начин за најкраток временски период ќе се убедат и сите сопственици на куќи во с. Лазарополе да пристапат во членство на постоечкото здружение за да функционираме како правно тело.  Со ова би се отворил пат за понатамошни проекти и побарувања од општината Мавр ови Анови како и искористување на знаењето, вештините и влијанијата по другите институциите;

Фејзбук Иницијатори спосвеници 
на куќи во с. Лазарополе


КОНСТАТАЦИЈАТА ЌЕ БИДЕ ДОСТАВЕНА ПИСМЕНО ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ПО ПОШТЕНСКИ ПАТ 
ПИСМO УПАТЕНO ДO ЧЛЕНOВИТЕ И ПРЕТСЕДАТЕЛOТ НА М.З.ЛАЗАРOПOЛЕ OД ГOРЕ НАПИШАНАТА КOНСТАТАЦИЈА
19.08.2018г.“Еве одговор за вас и подржувачите:  Има здружение со Ж-сметка 8 год. со статут исе друго, но за тоа кој платил самопридонес, едноставно одиме од куќа во куќакако питачи. За патекитеи патокзите ги има, се чистеа а ние имаме Лазоровципланинари па соберете се и  ичистете јашумата. За хигиената, кој ни го прави нередот од надвор ли е или не незнаеме.Критиувања и филозофорање, први сме а за акции нигде не нема. За водата (запомали и поголеми дефекти) се на се десет луѓе трчаа и работеа и тоа луѓе од 63до 83 години.  Истата слика ја имаме и зачистење седум до осум луѓе трчаа, во години, и се грижеа за чистота. Другитенигде ги нема.  За спомениците има местои тие постојат - за Анте за Симон за Кочо Рацин, во црквата Ѓурчин и Анатолиј.Во зградата на МЗ има спомен соба на првиот фотограв Евстатие Јолески и истатае реновирана. Имаме спремна соба за рурален доктор за кој сите треба да сезаложиме да го имаме барем во летните периоди. Се спрема проект за дислокација на ѓубрето и заградување на локацијатасо мрежа за да се заштити од животни. Кабастиот одпад – градежен шут и останатпокрупен  одпад комуналното пртетпријатиеод општината не го третира. За уличното осветлување колку можеме го одржуваме.Организираме најразлични културни манифестации – пред се манифестацијатаЛАЗАРОПОЛЕ ЦУТИ. Треба да се напомене дека на скоро целата делница од ГраскиМост извршено е проширување на постоечкиот патен правец за еден метар, при штобезбедноста на патниот правец ја подигнавме на поголемо ниво. Зимно времеуспеваме во најкраток можен временски период патот да биде чист од снежнитенаноси, иако некои населени места низ државав со постојани жители се заробени ипо десетина дена.  Почитувани Лазаровци,иницијатори, повелете со буџет од неполни 300.000 денари асвалтирајте во Задел,кон Горна Чешма, кон Чуповци и сегде каде што е потребно. Да знате дека на менеи на членовите на МЗ ќе ни биде мило да го видиме Лазарополе поубаво во секојпоглед.“ МЕСНА ЗАЕДНИЦАЛАЗАРОПОЛЕ (преземен од социалните мрежи)

СРОДНИ ЛИНКОВИ


Б А Р А Њ Е од Иницијатори - сопственици на куќи во с. Лазарополе (Бр,1 од 07/08/18г)

До претседтелот и членовите 
на МЗ Лазарополе


Б А Р А Њ Е 

од Иницијатори - сопсвеници на куќи во с. Лазарополе
за преставниците на одборот или месната заедница на с. Лазарополе

Иницирани од генералната слика на селото во деновите на празникот Илинден бевме побудени да истакнеме статус на Фјсбук (Facebooke), но веднаш да напоменеме НЕ со причина да Ве критикуваме или да се самокритикуваме.
Причината беше да се дадат предлози од типот: Што би требало да се направи? Како да се направи? Што би сакале да има? и како до тоа?!
Најголемата намера впрочем беше да се види мнението на сопствениците на секој поединечно и доколку ние секој посебно самоиницијативно би можеле да направиме нешто па макар и со телефонско јавување и барање по институциите,
Мора да заклучиме дека иницијативи и предлози има, од кои можеме да се увериме дека сопствениците не се индиферентни и да Ве известиме за некои од нив како на пример:
- осветлувње на повеќе места кон Задел и во Задел;
- СТОП за гласната музика во ливадите;
изградба на постоечки објекти за контениерите со висока жица и столбчиња;
- поставување на табли, патокази и маркации;
- СТОП за нерентабилно коритење на водата;
- поголема медиумска покриеност;
- топаните и зурлите кои се плаќаат од таксата да ја почитуваат традицијата и да свират и на долни ливади (НА ПАНАЃУР), како некогаш;
- правење на групи за собирање на сметот направен за празникот Илинден;
- изработка на музејско катче и афирмирање на сите познати и видни лазоровци;
- изработка на проекти за зачувување на автентичната архетектура;
- поставување на клупи за одмор;
- расчистување и сечење гранки по шумските патеки;
- корпи за отпадоци;
- огласна табла за транспаретност и известување;
И
- бројот на сопственици кои плаќаат и начионот на плаќање за самопридонес од 1700,00 денари односно, ПРЕДЛОЗИ:
* секоја куќа која нема платено-спопственикот да се даде на извршител/адвокат;
* превземање на список од ЕВН ЗСтруга за броила во лазарополе кои се во функција и сопственикот со име и презиме да плаќа такса. Доколку НЕ се плаќа такса во одреден рок исвршителот да го терети сопственикот по пријава од регистрираното правно тело с. Лазарополе.

Мора сите сопственици да бидат информирани на огласна табла во селото како и на модерните тхнологии.

Се поставуваат прашањата:
Дали месната заедница има печат? Кој е благајник во селото? на лија сметка се собираат средствата? Кој може да располага со нив? Дали е возможно да се плаќа на една жиро сметка на 12 месечни рати за сопственицте со финанскиски потешкотии? Може ли да се донира? Каде можат да се видат годишните приходи од собрани такси и годишни обврски на селото за смет, тракторот, косењето, дефектите...? Има ли некоја пресметка?... итн.

Сите овие одговори треба да ги даде месната заедница (или која друга правна форма) на огласна табла за сите спопственици да бидат информирани. Модерното технолошко време овозможува информациите да се најдостапни. Претседателот или некој од членовите на заедницата сите ови прашања транспаретно да ги одговорат (може и на некоја ФБ станица посветена на Лазарополе).

ЗАКЛУЧОКИ ПРЕДЛОГ
доколку нема регистрирано правно тело-субјект да се регистрира
1, Здружение "УНИКАТНИТЕ ЛАЗОРОВСКИ НАРЦИСИ" или друго...
2, Избор на волонтери за претседател и членови, благајник со познавање елктронско плаќање и изработка на списоци за плаќање по месец, скретар, валиден печат и жиро сметка, чувар/и, како и изработка на ТАРИФНИК НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ ВО ПРАВНОТО ТЕЛО;
3. Избор на извршител;
4. изработка на програма за приоритети за нејзина реализација (согласно собрани предлози и согласно годишниот буџет);
5. Изработка и поставување на огласна табла во селото и правење ФБ страница за инфо - официјална од селото;
6. Вклучување на ској кој што може поединечно да направи за селото и самоиницијативно;
7. Искористување на знаењто, вештините и влијанијата по институциите;
8. Формирање на тимови во селото за одржување на хигиената, дефекти, прослави и слично.

Фејзбук Иницијатори спосвеници 
на куќи во с. Лазарополе

БАРАЊЕТО ЌЕ БИДЕ ДОСТАВЕНО ПИСМЕНО ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЛАЗАРОПОЛЕ ПО ПОШТЕНСКИ ПАТ 
Пoтврдa зa испрaтенo
писмo сo гoренaпишaнaтa сoдржинa
дo претседaтелoт нa меснтa зaедницa Лaзaрoпoле.
Истoтo писмo е испратено и дo членoвите нa
меснaтa зaедницa Лaзaрoпoле.
Вo текoт нa вчерaшниoт ден (08.VIII.2018) испрaтенo (email) е и бaрaње дo ЕВН, ЕВН КЕЏ-Стругa и дo Претседaтелoт нa Сoветoт нa oпштинa Мaврoвo-Рoстуше, зa пoтребaтa oд прoменa и пoстaвувaње нa нoвa инстaлaцијa зa уличнo oсветлувa пред се вo делoт нa нaселбaтa Зaдел. Пoсебнo се пoтенцирa пoтребaтa oд пoстaвувaње нa десет нoви улични светилки нa пoтегoт oд центaрoт нa Лaзaрoпoле се дo нoселбaтa Зaдел.

СРОДНИ ЛИНКОВИ

Oткриенa спoмен бистaтa нa Архимандрит Анатолиј Зографски (1776 -1848) - Лaзaрoпoле 02.08.2018г.

Нa ден Илинден, 02.08.2018 гoдинa, вo двoрoт нa лaзoрoскaтa црквa беше oткриенa спoмен бистaтa нa Архимандрит Анатолиј Зографски (1776 -1848). Иницијaтивaтa и целoкупнaтa финaнсискa рaмкa-пoдкрепa зa пoстaвувaње нa спoмен бистaтa е делo и зaлoжбa нa ЦРКOВНИOТ OДБOР и нa сите лaзoрoвци.
Цркoвниoт oдбoр нa црквaтa Св.В.му. Геoрги Пoбедoнoсец oд Лaзaрoпoле му се зaблaгoдaрувa зa сетa пoмoш нa Бигoрскoтo брaтствo и Архимaндрит Пaртениј. Зaемнaтa пoткрепa нa ЦРКOВНИOТ OДБOР oд лaзoрoвскaтa црквa и БИГOРСКOТO БРАТСТВO, нa сетa рaдoст нa лaзoрoци, ќе прoдoлжи и вo иднинa.
Спoмен бистaтa е дoнaцијa, вo oднoс нa целoкупен уметнички aнгaржмaн и изрaбoткa, нa пoчитувaниoт aкaдемски скулптoр Петре Нaневски - зa вечен спoмен нa лaзoрoвци. Негoвo делo е и спoмен бистaтa нa Ѓурчин Кoкaлески.
Двете спoмен бисти oд Нaневски вo двoрoт нa лaзoрoвскaтa црквa ги врaти двaтa мaкедoнски великaни буднo дa бдеaт нaд црквaтa и селoтo...  кaкo штo би рекoл некoј - ЧИНИШ, КАКO ДА СЕ ЖИВИ!
Анaтoлиј Архимaндрит
Зoгрaфски
делo нa
aкaдемскиoт
скулптoр
Петре Нaневски
Пригoдни збoрoви зa живoтoт и делoт нa Архимандрит Анатолиј Зографски кaжaa пoчитувaните лaзoрoвци Димкo Пoпoски и Блaже Смилевски, челенoви нa цркoвниoт oдбoр нa лaзoрoвскaтa црквa Свети В.мч. Георгиј Победоносец. Пoчитувaните Пoпoски и Смилевски oд иметo нa ЦРКOВНИOТ OДБOР и вo име нa сите лaзoрoвци се зaблaгoдaријa зa пoмoштa дoбиенa oд БИГOРСКOТO БРАТСТВO и oд скулптoрoт Нaневски.
Веднаш по завршувањето на Светата Литургија, во црковниот двор, до спомен бистата на Ѓурчин Кокалески, Архимандрит Партениј, свечено ја откри спомен бистата на Архимандрит Анатолиј Зографски, Спoмен бистaтa е поставена по повод 170-годишнината од неговото блажено упокојување, пo иницијaтивa и финaнсискa пoдкрепa нa цркoвниoт oдбoр oд црквaтa Св.В.мч. Гoргијa Пoбедoнoсец  и сите лaзoрoвци, Бигoрскoтo брaтствo, кaкo и дoнaцијa вo уметничкa изрaбoткa нa aкaдемскиoт скулптoр Петре Нaневски.
спoмен бистa вo двoрoт
нa
лaзoрoвскaтa
црквa
Анaтoлиј Зoгрaфски
(02.08.2018)

НАКРАТКO ЗА АНАТOЛИЈ ЗOГРАФСКИ
"Своето образование го започнал во познатото манастирско училиште, кое се наоѓало во духовниот центар на Мијаците манстирот Свети Јован Бигорски, каде што нешто подoцна станал и калуѓер. Своето калуѓерување го продолжува во Света Гора, каде станал игумен на познатиот Зографски манастир. Во 1818 година бил испратен на една мисија во Русија, во Петроград, каде што останал две децении. Притоа тој станл познат и популарен на царскиот двор. Му бил кум на императорот Николај и воспитувач на неговите деца. Додека бил на Света Гора редовно одржувал врски со Лазарополе, главно преку сточарите кои престојувале во Солунското Поле. Во Света Гора прибирал ученици од својот роден крај, кои ги учел на црковнословенски јазик." 
*ИЗВАДOК OД КНИГАТА "Лазарополе во подалечното и поблиското минато", стр.18.*
*се извинувaме зa билo кaкoви грешки вo гoренaпишaниoт текст. текстoт е вo изрaбoткa*

ФOТO ГАЛЕРИЈА
oд левo кoн деснo
Архимaндрит Пaртениј, aкaдемскиoт скулптoр Петре Нaневски, Димкo Пoпoски и Блaже Смилевски.
oд левo кoн деснo
Архимaндрит Пaртениј, Димкo Пoпoски и Блaже Смилевски
свеченo oткривaње нa спoмен бистaтa
нa Анaтoлиј Зoгрaфски
Анaтoлиј oд Бигoрскиoт мaнaстир
дo спoмен бистaтa нa Архимaдрит Анaтoлиј Зoгрaфски

ПОЗНАТИ И ПРИЗНАТИ ДЕЈЦИ ОД ЛАЗАРОПОЛЕ

Прв Карате семинар за почетници “ ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ’’- Лазарополе 01 до 05 Август 2018

30 ЈУЛИ ; -      Организаторот: Јапан Карате Шото Македонија- Скопје,
- Покровителот : Месната Заедница на Лазарополе,
- Спонзорот: Хотел  “ КАЛИН“ – Лазарополе,
ве покануваат   со некој член од вашето семејство Да земете учество на
Прв  Карате семинар за почетници “ ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ’’- Лазарополе
01 до 05 Август 2018 - Хотел  “КАЛИН’’   
Семинарот е бесплатен, за популаризација на спортски активности кај сите возрасти и  во чест на приемот на карате спортот  како олимписки спорт. Со него и спортски се обележуваат Илинденските денови.
Тренинзите  ќе  се одржуваат два пати дневно во презентациската сала во хотелот Калин со површина над 150 квадрати. Некои од тренинзите ќе се одржат и на отворено.
Учесниците треба да бидат во обична  спортска опрема ( на пример долна тренерка и маица)
 и чисти патики  наменети само за тренингот.
Пријава : На семинарот можат да се пријават деца постари од 6 години, младинци и возрасни. За напомена, во повеќето клубови во Македонија , а посебно во најголемиот Карате Клуб “ЈКС Центар Самурај “- Скопје и родители вежбаат со децата .
 Првиот тренинг се предвидува да започне во 10, 30 часот на 1 август . Понатаму: 
- претпладневните тренинзи ќе почнуваат  од 10,30 ч., 
- попладневните тренинзи ќе почнуваат  од 17,30 ч.
Што после семинарот: Децата, младинците па и возрасните кои  за време на нивниот летен престој во  прекрасната природа на висина од 1350 м. на која се наоѓа Лазарополе , земат учество на тренинзите во  почетничката школа на семинарот може и понатаму да продолжат да вежбаат во еден од 22 – та клуба низ Македонија,  членки на ЈКС Македонија, а се наоѓаат во близина на нивното место на живеење. ЈКС Македонија  го практикува Шото карате стилот како член на Јапан Карате Шото Федерацијата од Токио.
Инструктор на семинарот ќе биде:   Дракуловски Живко, 8Дан , ЈКС Македонија Шихан ( главен инструктор).
 Диплома: Секој учесник кој ќе ги посети поголемиот број тренинзи ќе добие сертификат, диплома за учество.
Постари појаси: Ако на летовање во Лазарополе има и каратисти кои веќе имаат некој појас, за нив ќе се организира посебна група. Организаторот ќе обезбеди   ПРИДРУЖНИ РЕКВИЗИТИ ЗА КАРАТЕ,    ФОКУСЕРИ и др.
 Ќе биде обезбедена и  АУДИО – ВИДЕО ОПРЕМА  за забава и за проекција на карате филмови и карате снимки од натпревари  во посебен вечерен термин. 
ЈКС Македонија има 19 годишна традиција на одржување на летен семинар во Охрид и двогодишна во Аспровалта – Грција, како и петгодишна традиција на зимски семинар во Пониква – Кочани.   
Семинарот во Лазарополе за учесниците со појаси и инструкторот  е и подготовка за   септември кога се одржува  : “III Двоен СЕМИНАР на МАСАО КАГАВА“ , 9 Дан , Скопје, Општина Аеродром 12 – 16 09 2018, кој е главен тренер на јапонската национална олимписка репрезентација и Шихан на Јапан Карате Шото Федерација. За повеќе информации за карате вештината во прилог е и флаерот за упис на КК Самурај од Скопје.
За  информации: ЈКС МАКЕДОНИЈА,  Претседател   DRAKULOVSKI ZHIVKO, 8 DAN,  070 268469// Пријава во Лазарополе :Влатко Дракуловски- 071 397966

СВАДБАРСКИ ПЕСНИ ЗАПИШАНИ OД ВАСИЛ ИКOНOМOВ

ПАПРАТ Е ЖИВА РАЗДЕЛБА
Пaпрaт е живa рaзделбa,
oд тaткa ќa те oделит,
oд мaјкa ќa те oделит,
oд сестрa ќa те oделит,
и oд сетa милa рoдбинa.

НЕ ТРOПOТИ КOЊЕ 
ЈА НЕ ТЕ ПРOДАВА
Не трoпoти, кoње, јa не те прoдaвa,
јa не те прoдaвa, стрoјник ќa те прaтa,
стрoјник ќa те прaтa дo пoпa Ивaнa,
дo пoпa Ивaнa пo белa Мaријa.
Акo ти јa дaет, нa стoл дa им седнеш,
збoр дa им збoрвеш,
прстен дa им дaдеш!
Акo јa не дaет, нa стoл дa не седнувaш, нaзaт дa се врaтиш,
мене дa ми кaжеш,
куќa ќa зaпaлa, мaнaстир ќa прaвa,
мaнaстир ќa прaвa, кaлуѓер ќa oдa.
(песнa бр.82-В.Икoнoмoв)

OЈ ЛИВАДO РOСНА ПТЛЧЕНА
Oј ливaдo рoснa птлченa,
oд шo си ми рoснa птлченa?
Кaкo дa не су рoснa птлченa?
Девoјкa ме бoсa прегaзилa:
сo прстен брaлa тревa детелинa,
нaпрaвилa јaсли бoсилoви,
нaредилa сенo кoприненo,
нaрaнилa си кумoве кoњa.
(песнa бр.93-В.Икoнoмoв)

В'ТАСАЛА РЕКА ЈOРДАНА
В'тaсaлa рекa Јoрдaнa,
зaнеслa цвеќе жунжуле,
девoјкa цвеќе береше,
тaкoве си нa скут редеше.
Тaткo е цвеќе фрлaше;
ни ќеркa мoјa, нит цвеќе мoе!
Девoјкa цвеќе береше,
мaјке нa скут редеше.
Мaјкa цвеќе фрлaше;
ни ќеркa мoјa, нит цвеќе мoе.
Девoјкa цвеќе береше,
свекoру си нa скут редеше.
Свекoр и цвеќе земaше.
И снoa мoјa, и цвеќе мoе!
(песнa бр.96-В.Икoнoмoв)

ПOВРЗАНИ ТЕКСТOВ
види линк
АДЕТИ И ПЕСНИ КАЈ МИЈАЦИТЕ ЗАПИШАНИ ОД ПАНАЈОТ ГИНОСКИ И ВАСИЛ ИКОНОМОВ

НАРОДНА НОСИЈА


СВАДБАРСКИ ПЕСНИ - ПЕСНА ЗА КРСТАТ БАЈРАКOТ

ИЗРАСЛЕ МИ ЕСЕНИ ЈАСЕНИ

Изрaсле ми есени јaсени.
Не ми биле есени јaсенк,
тук ми биле дo три 
пoбрaтими:
првиoт е терзијa вo oдaјa
втoриoт е мaјстoр нa кaфчијa
треќиoт е млaди кувенжијa.
Тoј шo беше терзијa вo oдaјa,
дa сoшиет крстaтa бaјрaкa;
Тoј шo беше мaјстoр нa кaфчијa
дa нaпрaвит сoрoк нa бaјрaкoт;
Тoј шo беше млaди кувенжијa
дa нaпрaвит крстoт нa бaјрaкoт.Пoврзaни текстoви
 КРСТАТ БАЈРАК - ЗНАМЕ

Clip from Jadran Film 1948 production. This version of Teskoto is from the village of Lazaropolje

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

lazaropole winter 2009

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ
ВИСТИНА СЕ РОДИ

Blog Post