ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА КОЧО РАЦИН ОД ЛАЗАРОПОЛЕ-ЗАДРУГА ПРВАК НА Н.Р.МАКЕДОНИЈА / ИСТАКНАТ ЗАДРУГАР НА Н.Р.МАКЕДОНИЈА ТАШКО ГРУЈОВСКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр.17 - Скопје, вторник 23 август 1949 година - Год.V

У К А З
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за почесните звања на трудбениците, а по предлог на Владата на Народна Република Македонија (НРМ), Президиумот на Народното собрание на Н.Р. Македонија 
Р Е Ш И
За квалитативно и квантитативно особено истакнати колективни резултати кои што видно допринесоа кон социалистичката реконструкција на земјоделието се даваат селдниве почесни звања и тоа: 

I. ЗАДРУГА - ПРВАК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, на:


Следуваат селдниве почести: 
II.  ЗАСЛУЖНА ЗАДРУГА: 11 селски работни задруги (овде е и селската работна здруга "Обнова" од село Тресонче) ... 
III. ЗАДРУГА- БОРЕЦ ЗА ВИКО ПРИНОС: 8 сселски работни задруги ...

У.Бр.12 - Скопје, 29 јули 1949 година
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар: Ристо Џунов с.р.                       Претседател: Богоја Фотев с.р

-------------------------------------------------------------------

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр.17 - Скопје, вторник 23 август 1949 година - Год.V

У К А З
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за почесните звања на трудбениците, а по предлог на Владата на Народна Република Македонија (НРМ), Президиумот на Народното собрание на Н.Р. Македонија 
Р Е Ш И
I. - За постигнати извонредни заслуги за унапредување и развиток на земјоделското задругарство се дава почесното звање: 
ИСТАКНАТ ЗЕМЈОДЕЛЕЦ-ЗАДРУГАР НА Н.Р. МАКЕДОНИЈА
на Ташко Грујовски, претседател на Селската работна задруга "Кочо Рацин" од  село Лазарополе, дебарска околија.
...
У.Бр.13 - Скопје, 29 јули 1949 година
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар: Ристо Џунов с.р.        Претседател: Богоја Фотев с.р

--------------------------------------------------------------------------------

СРОДНИ ЛИНКОВИ:

ДОКУМЕНТИ - ТРАСИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ДАЛЕКОВОДОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ 1962 година

ДОКУМЕНТИ - ТРАСИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ДАЛЕКОВОДОТ ЗА ЛАЗАРОПОЛЕ 1961 година

ТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post