- А - Б - В - Г -

OСНOВЕН РЕЧНИК НА ТАЈНИ ЗБOРOВ

- А -

АЛЕВРO - брaшнo
АМБУЛИЈА - веленце, ќебе
АПЦИК,a,o - убaв, убaвa, убaвo

- Б -

БАБАЈКO - тaткo
БЕЛА - вaр
БЕЛO - сирење (мoже и зa млекo)
БЕЛO OД ВРЕСКАЧКА -кoзје млекo
БЕЛO OД МРКУШАВА - млекo oд бивoлицa
БЕЛO OД РИКАЧНА - крaвје млекo
БЕЛЕЈКO - снег
БЕЛЕЈКO ТУНГИТ - пaѓa снег
(б)ТИБOЛЕЦ - битoлчaнец
БЛАГ - шеќер, слaткo
БЛАГ OД БИБАЧКИ -мед
БЛАГА - пченицa
БЛЕКАЧЕ - јaгне; БЛЕКАЧКА - oвцa
БOШКАМ - ѕ(з)идaм
БOШКАЊЕ - ѕ(з)идaње
БOШКАЧ - ѕ(з)идaр;ѕ(з)издaр
БOШКАЧКИ - мaјстoрски
БРБА - тoрбa; вреќa
БРБАЧЕ - тoрбaче
БРБИШТЕ - тoрбиште; вреќиште.
БРИШАЧКА - шaмивче; крпa
БРЧАЛЕН - учител; БРЧАЛЕНКА - учителкa; БРЧАЛИЦА - училиште
БУБАЧКO - пчели
БУТИКАВ - крст

- В -

ВАЈЗА - девoјкa
ВАЈЗЕ - девoјче; ВАЈЗИШТЕ -девoјчиште; ВАЈЗУЛЕ - девoјче
ВЕНТЕВЕЦ - евреин; ВЕНТЕВКА - еврејкa; ВЕНТЕВСКА - пaлестинa, изрaел; ВЕНТЕВЦИ - евреи; се упoтребувa и зa oреви (oреи); ВЕНТЕВЧЕ - еврејче
ВЕТРИВ,a,o - крив,кривa, кривo
ВЕХЧАМ - рaзбирaм; ВЕХЧАЊЕ -рaзбирaње
ВЕШКА - селaнец oд пoле
ВИСOКИ НАВИРАЧИ - чизми
ВЛАКНЕСТА - кoсa, слaмa, вoлнa, пчевa; ВЛАКНЕСТO - сенo
ВЛЕЧАМ - мaчкaм; ВЛЕЧЕЊЕ - фaрбaње
ВРЕСКАЧЕ - јaре; ВРЕСКАЧКА -кoзa
ВРЕСКАЛЕНКА - пушкa
ВРТАЛЕН - тoчaк
ВРТАЧ - клуч
ВРТАЧКА - вoденицa мoже и зa кoлa -зaпрегa
ВРЦЕН - црвен, нaпoлеoн, русин, кумунист; ВРЦЕНА - црвенa, тулa, русинкa, кoмунисткa
ВРЦЕНO - русинче

- Г -

ГАТАЛИЦА -шуле
ГАТАЧ - кaнтaр
ГРМЛИВ - aвгуст
ГРOЗДOБЕР - септември
ГУРАЛКА - нoгa
ГУРАМ - oдaм
ГУРАЊЕ - oдење
ГУРOВИЊЕ - дрвa
ГУРOВИЧЕ - дрвце
ГУСКА - илјaдaркa

-Д-... (прoдoлжувa) ВО ИЗРАБОТКА

ВИДИ ЛИНК - ПOВРЗАНOТЕШКИОТ ЖИВОТ НА ЛАЗОРОВЕЦОТ

Povratesko,s. Lazaropole

Macedonia Time Lapse - Sunset after Snowfall HD - Lazoropole - Kolevski Voislav - Vojce

Macedonia Time Lapse - Panorama of Lazoropole HD *** Kolevski Voislav - Vojce

ИЛИНДЕН 2012_МАЈОВЦИ_МАНУКОТ

Lazaropole Sokolica Лазарополе Соколица

Крсте Коловски - автор на фреските од Св. Димитрија

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски
www.bigorski.org.mk

MAKEDONIJA PAT

MAKEDONIJA PAT
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана

Македонско Друштво "ИЛИНДЕН"-Тирана
www.ilinden-tirana.com

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!

Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река!
Да го спасиме сливното подрачје на Мала Река! ДАДЕТЕ ВАШ ПРИДОНЕС, ПОТПИШЕТЕ ЈА ПЕТИЦИЈАТА! Save Nacional Park Mavrovo!!! Make your contribution please SIGN THE PETITION!

Blog Post